KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projenin hedef kitlesini Adıyaman ili merkez ilçedeki ortaokul sekizinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Proje iki dönem halinde toplam 40 ( 20+ 20 ) öğrenci ile yürütülecektir. Projeye başvuru ve katılımda gönüllülük ilkesi esas alınacaktır. Projeye başvuran öğrencilerden kız ve erkek öğrenci sayıları eşit (20 kız öğrenci, 20 erkek öğrenci) olacaktır.

•    Daha önce TUBİTAK’ın doğa eğitimlerinden herhangi birine katılıp katılmama
•    Doğada yapılacak olan etkinlik ve faaliyetlere katılmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu, alerjisi veya fobisi olup olmadığı
•    Doğa eğitimine katılma amacını ve bu eğitiminden beklentilerini açıklayıcı bir dille ifade etme
•    Adıyaman ilinin doğal, tarihi  ve kültürel zenginliklerine duyarlı olmak
•    İlimizdeki çevre sorunları ve bunların çözümüne yönelik görüşleri olmak.
•    Doğa, arkeoloji, ekoloji, çevre sorunları, kültürel miras, astronomi gibi konularda genel kültüre sahip olma düzeyi
•    Doğal çevreye ve çevresel problemlere yönelik yaptığı ve duyarlı olma düzeyi.
•    Akademik başarı düzeyi 90 ve üzeri olan öğrenciler.

Üniversitelerden farklı bölümlerden gelen öğretim üyeleri ile hedef kitlede ayrıntılı olarak belirtilmiş öğrencileri bozulmamış doğal ortamlar içinde bir araya getirerek iletişim yeteneği ve grupla çalışma becerisini, disiplinlerarası ilişki kurma, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir eğitim programı gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Projede doğal çevre, astronomi , arkeoloji, kültürel miras, spor, doğa oyunları,  sanatsal ve çeşitli drama çalışmaları hedef kitle olarak seçilen ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin seviyeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Projedeki etkinlik konuları ve faaliyetleri  8. Sınıf müfradatı dikkate alınarak hazırlanmış olup, yaş düzeyine uygun olarak dizayn edilmiştir.